ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (ICT4Growth)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και ασκούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και δραστηριοποιούνται στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης). Αναλυτικότερα:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις (άρθρο 2 του Ν. 3887/2010) που έχουν αρχίσει δραστηριότητα πριν την 30/9/2010

Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έπειτα από την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 (30/9/2010), με νομική μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕ

Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν υπό τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από  €30.000,00 έως €180.000,00.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών η  επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 70%.

Σημειώνεται ότι για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μ.Ο. του Κύκλου της τελευταίας τριετίας/διετίας/έτους (‘08, ’09, ‘10), ενώ η ελάχιστη ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών αφορούν:

 • Κτιριακές δαπάνες (ανέγερση/ διαμόρφωση  χώρων συνεργείων, στάθμευσης οχημάτων, αποθήκευσης & συντήρησης)
 • Αγορά οικοπέδου
 • Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (Μετασκευή οχήματος, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια, εξοπλισμός συνεργείου κλπ)
 • Αγορά εξοπλισμού πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Λογισμικά συστήματα
 • Αγορά τεχνογνωσίας
 • Άϋλες δαπάνες (εκπόνηση μελετών, συστήματα διασφάλισης ποιότητας κλπ)
 • Προβολή - προώθηση (διαφημιστικά φυλλάδια, κατασκευή ιστοσελίδας, εταιρική ταυτότητα)
 • Λειτουργικά έξοδα (*μόνο για της νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις)
 • Δαπάνες για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα
 • Δαπάνες ενοικίασης οικοπέδου σε ΒΙΠΕ για ένα έτος
 • Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού (για περίοδο 1 έτους)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Hμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 18/5/2012.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 1. Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).

 2. Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).

 3. Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).

 4. Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).

 5. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

 6. Μεταφορές.

 7. Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι τη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ. Απο αυτά θα διατεθούν 56.000.000 ευρώ για τον πρώτο κύκλο υποβολών.

Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυσης Ι: 

 • Από 300.000 € έως 5.000.000 €

Κατηγορία Επένδυσης ΙΙ:

 • Από  5.000.000 € έως 20.000.000 €

Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τη Φάση, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών. Ενδεικτικά: 

 • Κατηγορία Α1: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

 • Κατηγορία Α2: (Μεμονωμένη Πρόταση: 70% για Μικρές, 60% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις,  Σύμπραξη: 80% για Μικρές, 75% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 65% για Μεγάλες Επιχειρήσεις )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ


Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά  περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:

Κατηγορία Ι:
Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
Κατηγορία ΙΙ:
Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.

Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι επιπλέον όροι:

α) Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

γ) Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη που κατευθύνεται σε  μεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Συγκλιση.

δ) Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται δικαιολογητικά) και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ερευνητές).

Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι επιπλέον όροι:

α) Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

γ) Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη που κατευθύνεται σε  μεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Συγκλιση.

δ) Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται δικαιολογητικά) και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ερευνητές).

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Α

Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και  καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός- προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α κλπ

Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία  συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών, κλπ

Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.

Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης: υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3).

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης Β

Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και  απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 1. Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και 
         υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την
         εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.

 2. Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας : Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για  την
         εμπορική του διάθεση

 3. Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών της πρώτης περιόδου του προγράμματος ICT4GROWTH ορίζεται η 8η  Ιουνίου 2012

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή