«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.


Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31.12.2015 που δραστηριοποιούνται στους εξής στρατηγικούς τομείς της χώρας:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,    Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια,Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 130 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους - 1ος κύκλος 2016: 78 εκατ. € και 2ος κύκλος 2016: 52 εκατ €.


Καθεστώς ενίσχυσης – Προϋπολογισμός έργων


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€, και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).


Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις– Προϋποθέσεις Συμμετοχής


Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.  Α) υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν δύο (2) ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Β) νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
3.  Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.


Επιλέξιμες Δαπάνες


1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος , έως 40% του προϋπολογισμού
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90% του προϋπολογισμού
3. Άϋλες Δαπάνες, έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)  με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ  .


Έναρξη Επιλεξιμότητας των δαπανών : 11.02.2016


Περίοδος Υποβολής Προτάσεων : 07.04.2016 – 20.05.2016


Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του επιχειρηματικού σας πλάνου,  προγραμματίστε άμεσα τα επόμενα βήματα σας σε συνεργασία με την THE FRANCHISE CO. 

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξης σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και να λάβετε μία δωρεάν προαξιολόγηση της πρότασής σας.

THE FRANCHISE CO., Παπανικολή 100-102, 152 32 Χαλάνδρι, Τ. 210 67562900, Ε. frsupport@tfc.gr

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή