ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011)

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος διακρίνεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.

Τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια περιλαμβάνουν τρεις επιμέρους κατηγορίες:


1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι: κάθε επιχείρηση επιλέξιμου κλάδου (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων)

Προβλέπει:  Φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης


2. Περιφερειακή Συνοχή

Δικαιούχοι: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ανήκουν σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας (Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων).

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.


3. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους και ανήκουν σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κλάδους.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.


Είδη ενισχύσεων


 1. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή μέρους του φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα
 2. οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά
 3. ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
 4. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 5. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για
 6. την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 7. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες
 8.  που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.


Ενισχυόμενες Δαπάνες


Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

β. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα,

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.


2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως:

Δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για την μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.α. Δαπάνες για τη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μόνο για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και μέχρι 5% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

3. Για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης


Ποσοστά Ενίσχυσης


Ενισχύσεις προσφέρει ο Νέος Επενδυτικός Νόμος φτάνουν έως και το 55% του προϋπολογισμού μέσω επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και εξαρτάται από την Περιφέρεια, την ζώνη και την κατηγορία της επιχείρησης.


Ημερομηνίας Υποβολής


Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.


Σημαντικές Αλλαγές


Ως προς το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

 1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%.Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

 2.  Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

 3. Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

 4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.


Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

 1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 €.

 2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

 3. Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν, επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

 4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων.

 5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

 6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.


Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου


Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000€. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το χορηγούμενο ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

 • Για το τμήμα μέχρι 50.000.000€ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

 • Για το τμήμα που υπερβαίνει τα 50.000.000€ μέχρι και 100.000.000€ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

 • Για το τμήμα που υπερβαίνει τα 100.000.000€ παρέχεται το 30% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

 • Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό σχέδιο το 60%της συνολικής ενίσχυσης. 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Επισκευθείτε το blog Franchise Blog του κύριου Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντής της THE FRANCHISE CO
επιδοτούμενα προγράμματα
Πανόραμα franchise 2015
Dale Carnegie Training Flash
franchise Excellence Center
Χρήσιμα links
Επισκευθείτε το Franchise Portal. gr
διεθνής ανάπτυξη
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Facebook Twitter Linked In YouTube
RSS Feeds
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα μου Εκτύπωση αυτής της σελίδας Κορυφή